Pravidla soutěže o plenkový dort

I.NÁZEV SOUTĚŽE, POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

1. Soutěž s názvem „Plenkový dort“ (dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Chcipleny.cz  (https://www.facebook.com/chcipleny.cz). 

2. Pořadatelem soutěže je společnost Chcipleny s.r.o., se sídlem Josefa Skupy 1639/21 Ostrava-Poruba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76125, IČ: 07527977 (dále jen jako „Pořadatel“).

3.Organizátorem soutěže je společnost MAPA Spontex CE s.r.o., se sídlem Prodašice 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17633, IČ: 47537434 (dále jen jako „Organizátor“). 

 

II.TERMÍN A LOKALIZACE SOUTĚŽE

1. Soutěž probíhá od 1. 6. 2022 do 8. 6. 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěž začíná okamžikem zveřejnění příspěvku ve znění:

S příchodem miminka se ocitáme v nové roli rodičů. Abychom Vám rodičovství co nejvíce ulehčili, připravili jsme pro Vás soutěž o dva plenkové dorty. Součástí je plnohodnotná výbavička pro miminko od plenek, vlhčených ubrousků, ponožek až po produkty od německé značky NUK, které podporují zdravý vývoj miminka (dudlík, lahvička, hřebínek na vlasy aj.).

 

Jak se soutěže zúčastnit:

✔️ Staňte se fanouškem naší stránky a stránky NUK (CZ,SK).

✔️ Dejte „Líbí se mi“ k soutěžnímu příspěvku.

✔️Odpovězte správně na soutěžní otázku a napište nám jakou barvu dortu byste si přáli

Soutěžní otázka: K čemu slouží boxík na dudlík?

Nápovědu na soutěžní otázku hledejte na: 

https://www.chcipleny.cz/detske-potreby/nuk-dudlik-signature--0-6-m-2-ks/?utm_source=Facebook&utm_medium=FB_soutez&utm_id=soutez

Soutěž trvá od 1. 6. do 8. 6. 2022.

A pro ty z Vás, kteří nechtějí pokoušet štěstí v soutěži a rádi by si pořídili plenkový dort, můžete ho zakoupit na našem e-shopu : https://www.chcipleny.cz/plenkove-dorty/

Zapojení se do soutěže po datu ukončení soutěže soutěžící nebudou připuštěny do výběru a Soutěžící nemá nárok na jakoukoliv cenu, náhradu škody.

2. Soutěž probíhá na území České republiky.

III.PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

2 .Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele i Organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách Chcipleny (https://www.facebook.com/chcipleny.cz). Registraci do soutěže a souhlas s Pravidly soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži (viz čl. IV. Princip soutěže níže).

 

IV.PRINCIP SOUTĚŽE

1. Soutěžící splní podmínky soutěže uvedené níže:

1a) Bude sledovat facebookové stránky Chcipleny (https://www.facebook.com/chcipleny.cz) a NUK CZ,SK (https://www.facebook.com/nukczsk).

1b) Soutěžnímu příspěvku dá „Líbí se mi“.

1c) Pod soutěžním příspěvkem (v komentářích) zodpoví správně soutěžní otázku.

2. Ze všech zúčastněných budou vybráni do slosování ti, kteří splní všechny podmínky soutěže. Do slosování bude zařazený soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže, pouze jednou. Soutěžící, jejichž Soutěžní příspěvek vyhrál, obdrží výhru dle čl. V. pravidel (dále „Výherce“).

 

Soutěžní příspěvek nesmí:

1. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;
 

2. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, nesmí být hanlivý, nebo urážlivý, nesmí snižovat lidskou důstojnost;

a. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

b. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

c. podněcovat nebo schvalovat trestné činy;

d. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

e. obsahovat skrytou reklamu;

f. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele či Organizátora.
 

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli.

4. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými vadami na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Pořadatele.

5. Soutěžící uděluje svůj souhlas s Pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora zveřejněním Soutěžního příspěvku dle čl. III. a IV.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

7. Užití jakékoliv softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze soutěže. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „to se mi líbí“) jakýmkoliv nekalým či podvodným způsobem, povede k vyloučení Soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Pořadateli.

 

V.VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

1. Výhrou v soutěži je plenkový dort. Jeden plenkový balíček obsahuje následující produkty: 

 • 50 ks jednorázových plen DADA Extra care vel. 3 (4-9 kg)
 • 1x vlhčené ubrousky DADA Soft Comfort
 • 1x NUK Mycí prostředek na lahve a savičky
 • 1x deka
 • 1x látková plena (70x70)
 • 1x pár ponožek
 • 1x papučky/botičky
 • 1x NUK pískátko sloník/oslík
 • 1x NUK sada kartáč a hřebínek na vlasy
 • 1x NUK Signature dudlík 0-6 m.
 • 1x NUK řetízek na dudlík s klipem
 • 1x NUK teploměr do koupele Ocean
 • 1x NUK First Choice kojenecká lahvička s kontrolou teploty 300ml
 • 1x dárkový poukaz v hodnotě 50 Kč


2. Organizátor bude Výherce kontaktovat nejpozději do 5 pracovních dnů po vyhodnocení soutěže. Organizátor soutěže Výherce vyzve, aby prostřednictvím soukromé zprávy uvedl své kontaktní údaje s adresou, na kterou má být výhra doručena, a telefonním číslem. Na tuto výzvu je Výherce povinen odpovědět do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem. Soutěžící může získat v Soutěži pouze jednu výhru.

3. Pokud Výherce výhru odmítne, nebo neodešle ve stanovené lhůtě formulář s kontaktními údaji, ztrácí nárok na výhru. Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel případně ji použít k marketingovým nebo dobročinným účelům.

4. Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. Pokud Výherce výhru nepřevezme, postupuje se podle čl. 3.

 VI.ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, Pravidla soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli soutěže.

2. Výhru z této soutěže Výherce není oprávněn postoupit na třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

VII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI

1. Zapojením do soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly a se zpracováním svých osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu soutěže, a nebudou využívány k marketingovým účelům.

2. Pokud Výherce již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@chcipleny.cz.

3. Výherce může udělit Správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním své podobizny, jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů dle čl. VII odst. 1. je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Výherce, který takto poskytl Pořadateli a Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“)::

 

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,

 

 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů

 

 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,

 

 • právo na omezení zpracování osobních údajů,

 

 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,

 

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

 

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

 

VIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

2. Účast v soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze soutěže.

3. Tato Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato Pravidla.

4. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook nebo Instagram, společností Facebook Inc., Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem prostřednictvím zprávy na facebookové stránce Chcipleny (https://www.facebook.com/chcipleny.cz).

 

V Ostravě dne 26. 5. 2022