Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR, správci osobních údajů.

 1. Správce osobních údajů:
  Chcipleny s.r.o., Průmyslová 508, 747 64 Velká Polom, IČ: 07527977, DIČ: CZ07527977, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 76125 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů:
  Jméno a příjmení
  Adresa bydliště
  Doručovací adresa
  Identifikační číslo / Daňové identifikační číslo
  Emailová adresa
  Telefonní číslo

 3. Účel zpracování osobních údajů:
  - Marketingové a obchodní aktivity správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb

 4. Doba zpracování osobních údajů:
  3 roky ode dne přihlášení

 5. Obecné poučení:
  5.1.Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání newsletterů a dotazníků je dobrovolný a může být kdykoliv odvolaný. Odvolání souhlasu může proběhnout:
  - zasláním emailu na adresu info@chcipleny.cz

 6. Práva subjektů údajů
  6.1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  - účelu zpracování
  - kategorii dotčených osobních údajů
  - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
  - pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  6.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - Požádat správce o vysvětlení.
  - Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  - Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  - Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  - Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  - Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.