Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že ve dnech 29.6.2022 – 8.7.2022 bude probíhat kompletní rekonstrukce našich skladovacích prostor. Z tohoto důvodu v tomto termínu nebudeme expedovat žádné zboží. Objednávky přijaté do 28.6. (do 10 hod.) budou expedovány 28.6., objednávky přijaté po tomto termínu budeme expedovat v pondělí 11.7.2022. Omlouvám se za komplikace. Váš tým Chcipleny.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR, správci osobních údajů.

 1. Správce osobních údajů:
  Chcipleny s.r.o., Josefa Skupy 1639/21, Ostrava-Poruba, 70800, IČ: 07527977, DIČ: CZ07527977, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 76125 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů:
  Jméno a příjmení
  Adresa bydliště
  Doručovací adresa
  Identifikační číslo / Daňové identifikační číslo
  Emailová adresa
  Telefonní číslo

 3. Účel zpracování osobních údajů:
  - Marketingové a obchodní aktivity správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb

 4. Doba zpracování osobních údajů:
  3 roky ode dne přihlášení

 5. Obecné poučení:
  5.1.Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání newsletterů a dotazníků je dobrovolný a může být kdykoliv odvolaný. Odvolání souhlasu může proběhnout:
  - zasláním emailu na adresu info@chcipleny.cz

 6. Práva subjektů údajů
  6.1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  - účelu zpracování
  - kategorii dotčených osobních údajů
  - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
  - pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  6.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - Požádat správce o vysvětlení.
  - Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  - Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  - Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  - Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  - Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.