Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR.

 1. Správce osobních údajů:
  Chcipleny s.r.o., Josefa Skupy 1639/21, Ostrava-Poruba, 70800, IČ: 07527977, DIČ: CZ07527977, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 76125 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů:
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 3. Zdroje osobních údajů:
  3.1. Od subjektů údajů (registrace, nákup přes e-shop a Facebook)

 4. Kategorie osobních údajů:
  Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů:
  Jméno a příjmení
  Adresa bydliště
  Doručovací adresa
  Identifikační číslo / Daňové identifikační číslo
  Emailová adresa
  Telefonní číslo

 5. Kategorie subjektů údajů:
  Zákazník

 6. Kategorie příjemců osobních údajů:
  Dopravce
  Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 7. Účel zpracování osobních údajů:
  Smluvní vztah
  Plnění smlouvy
  Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
  Archivnictví vedené na základě zákona
  V rámci oprávněného zájmu správce může být subjektu údajů zaslán newsletter v rámci marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.
  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
  Zpracování osobních údajů provádí správce na jeho provozovnách či pobočkách a to prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

 9. Doba zpracování osobních údajů:
  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech se jedná o lhůtu 10 let.
  V případě newsletteru 3 roky ode dne přihlášení.

 10. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
  - subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
  - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
  - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 11. Práva subjektů údajů
  11.1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  - účelu zpracování
  - kategorii dotčených osobních údajů
  - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
  - pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  11.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - Požádat správce o vysvětlení.
  - Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  - Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  - Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  - Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  - Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 12. Závěr:
  Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě informační povinnosti.